Siirry suoraan sisältöön

Anna palautetta

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme asiantuntevaa, asiakasläheistä, joustavaa ja yksilöllistä palvelua. Haluamme kuulla mielipiteesi palvelustamme, jotta kuulemme, missä asioissa olemme erityisesti onnistuneet tai voimme korjata mahdolliset epäkohdat ja kehittyä edelleen. Kerro kokemuksistasi. Se hyödyttää sinua ja meitä. 

Fimlabin tuottamista laboratoriopalveluista pääset antamaan palautetta suoraan täällä

Ohjeita palautteen antamiseen:  

  • Palautetta voi antaa omasta tai läheisen saamasta hoidosta tai palvelusta. 
  • Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä palautteeseen liittyen, jätä lomakkeelle yhteystietosi. Voit antaa palautetta myös nimettömänä.  
  • Palautekanavaa ei ole tarkoitettu arkaluontoisten terveys- ja sosiaalitietojen kirjaamiseen. Ethän syötä palautteeseen henkilötunnustasi tai muita luottamuksellisia tietoja.  
  • Hoitoa, lääketieteellistä konsultointia, ajanvarauksen peruuttamista koskevissa asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä puhelimitse ajanvaraukseemme tai Digiklinikkaan.  
  • Palaute ei ole virallinen muistutus tai kantelu. Muistutuksiin, kanteluihin ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä joko potilas- tai sosiaaliasiamieheen (yhteystiedot alla).  

Potilasasiamies 

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. 

Mikäli hoitoon tai kohteluun liittyy epäselvyyksiä tai ongelmia, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä hoitaneen yksikön henkilökuntaan tilanteen selvittämiseksi. Mikäli asia ei selviä keskustellen on potilaalla oikeus kirjalliseen valitusmenettelyyn. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. 

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä, neuvoa potilasta muiden oikeusturva- ja vahingonkorvausasioiden vireillepanossa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. 

Potilasasiamiehet palvelevat: 

puh. 03 819 2504 
ma-pe klo 10-15
sähköposti: potilasasiamies@phhyky.fi

Tapaamisiin sovitaan ajat puhelimitse.

Vastaanotot:

Mervi Horppu
Päijät-Hämeen keskussairaala, Keskussairaalankatu 7
Heinolan terveyskeskus, Torikatu 13

Salla Ritala
Lahden kaupunginsairaala, Harjukatu 48

Löydät potilas- ja asiakaskertomusten kopiopyynnön sekä potilas- ja asiakasrekisterin tiedon korjaamisvaatimuksen Päijät-Soten verkkosivuilta.

Vaaratilanteet 

Omaan tai läheisesi saamaan hoitoon tai palveluun liittyvästä vaaratilanteesta voit kertoa täällä. Ethän syötä lomakkeeseen henkilötunnustasi tai muita luottamuksellisia tietoja.

Muistutus 

Potilaslaissa on säädetty terveydenhuollon palvelujen käyttäjälle mahdollisuus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kokee tulleensa huonosti kohdelluksi. Menettelyn tarkoituksena on potilaan asian selvittäminen yksikön johdon kanssa ja sen paikallinen ratkaiseminen asianomaisten kesken.  

Samasta tapauksesta voi tehdä sekä kantelun, muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. 

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti täyttämällä muistutuslomakkeen. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen tekemisessä. Muistutus toimitetaan Harjun terveyden hallintoon. 

Potilaalla on oikeus saada muistutukseensa kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta potilaan oikeuteen kannella asiastaan terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille. 

Kantelu 

Terveydenhuollon potilas voi tehdä terveydenhuollon palveluissa havaitsemistaan epäkohdista, huonosta kohtelusta, viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä hallintokantelun aluehallintovirastoon, Valviraan, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Kantelun avulla terveydenhuollossa koettu epäkohta on mahdollista saada terveydenhuollon toimintaa valvovan viranomaisen tietoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu ainoastaan kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa. 

Jos kanteluasiasta ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää kantelun asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. Tämä edellyttää sitä, että valvontaviranomainen arvioi kantelun olevan tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena. 

Kanteluita, jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja asioita, ei tutkita ilman erityistä syytä. Kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. 

Lisätietoa kantelumenettelystä: