Siirry suoraan sisältöön

Harjun terveyden asiakastyöhön lisäresursseja, tukipalveluihin muutoksia

Harjun terveys suunnittelee muuttavansa organisaatiotaan vastaamaan uutta tiimityömalliaOsana henkilöstön kanssa neuvoteltavaa muutosta asiakastyötä tekevän henkilöstön määrää lisätään ja hallinnollista työpanosta siirretään asiakastyöhön. Samalla tukipalveluita tehostetaan ja mahdollisesti ulkoistetaan. Muutoksista neuvotellaan yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on asettanut sote-keskuspalveluiden hankinnalle kunnianhimoiset tavoitteet tiimityömalliin siirtymisestä, nopeammasta hoitoon pääsystä, erinomaisesta asiakaskokemuksesta sekä kattavista digipalveluista. 

– Harjun terveyden täytyy mukauttaa organisaatiotaan vastaamaan tiimityömallin tarpeisiin sekä muihin tilaajan asettamiin tavoitteisiin. Organisaatiomuutosten ohella vahvistamme asiakastyötä tekevän henkilöstön määrää entisestään samalla kun tuki- ja hallintotyöhön käytettävät panostukset vähenevät, toteaa käynnistysvaiheen toimitusjohtaja Joonas Turunen

– Yhtymä on palvelujen tilaajana asettanut tietoisesti yrityksen toiminnalle erittäin vaativat tavoitteet, jotta varmistutaan väestön palvelujen laadun ja saatavuuden parantumisesta. On ymmärrettävää, että henkilöstön määrään ja rakenteeseen tehdään tähän liittyen ripeästi tarvittavia tarkennuksia. Yhtymä tukee palvelutuottajan uudistuksia ja edellyttää, että ne tehdään vahvassa yhteistyössä palvelujen tilaajan ja erityisesti yrityksen henkilöstön kanssa, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola

Harjun terveys on toiminnan käynnistysvaiheesta lähtien tehnyt merkittävän joukon uusia rekrytointeja, ja rekrytointeja tullaan täydentämään tulevan kevään aikana. Tiimien lääkäri- ja hoitajaresurssia lisätään, rekrytoidaan Akuutti24:ssa työskentelevä hoitokoordinaattoritiimi, palkataan digipalveluihin keskittyviä hoitajia sekä rekrytoidaan tiimeihin lisää fysioterapeutteja. Myös hammaslääkäri- ja hammashoitajatyöpareja sekä suuhygienistejä lisätään. 

Osana organisaation muutostyötä myös hallinnollista työpanosta siirretään asiakastyöhön. Hallinnollisen työpanoksen roolin muutoksen taustalla on Mehiläisen ja Harjun terveyden kulttuuri, johon kuuluvat vahvasti matala hierarkia ja esimiesten rooli lähellä asiakkaita, tiimiensä keskellä.  

Asiakastyötä tekevän henkilöstön määrän lisääntyessä on vastaavasti tarpeen tehostaa tukipalveluiden toimintaa palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tukipalveluiden toimintaa koskevat muutokset voivat johtaa myös tehtävien vähennyksiin tukipalvelutehtävissä. 

Harjun terveyden organisaatiota suunnitellaan muutettavaksi uuden tiimimallin mukaiseksi. Lahden sote-keskus on siirtynyt tiimimalliin helmikuun alusta alkaen, ja Nastolan, Kärkölän ja Iitin sote-keskukset siirtyvät malliin tulevana keväänä. Moniammatillisten tiimien vetäjiksi nimetään tiimiesimiehet, jotka toimivat tiimien hoitohenkilöstön esimiehinä ja vastaavat tiimien työn organisoinnista. Organisaatiomuutoksen myötä joidenkin avosairaanhoidon hoitajien ja esimiesten tehtävänkuvat voivat muuttua. 

Muutoksista neuvotellaan yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla 

Harjun terveys aloittaa yhteistoimintalain mukaisen menettelyn, jossa edellä kuvatuista muutoksista neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa. Yhteistoimintamenettelyn ensimmäinen neuvottelu pidetään 8.3.2021 ja neuvottelut kestävät vähintään 6 viikkoa.  

Neuvottelujen piirissä ovat avosairaanhoidon hoitohenkilöstö ja esimiehet sekä tukipalveluiden henkilöstö ja esimiehet. Tehtävien uudelleenjärjestelyt voisivat työnantajan alustavan arvioin mukaan koskea noin 20 henkilöä ja vähennystoimenpiteet arviolta enintään 20 työntekijää. Vähennystoimenpiteet eivät suunnitelman mukaan koskisi asiakastyötä tekevää henkilöstöä.  

Neuvottelut eivät koske lääkäreitä, hammaslääkäreitä, fysioterapeutteja, terveydenhuollon sosiaaliohjauksen henkilöstöä, hammashoitajia eikä suuhygienistejä. 

Yhteistoimintamenettelyssä pyritään minimoimaan työvoiman vähennystarvetta. Mahdollinen vähennystarve pyritään toteuttamaan ensisijaisesti toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä sekä joidenkin tukitoimintojen mahdollisella ulkoistamisella. Työsuhteen irtisanomiset ovat mahdollisia, jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei saavuteta tavoiteltuja vaikutuksia. Henkilöstön vähennystarvetta pyritään vähentämään konsernin sisäisillä uudelleensijoituksilla ja -koulutuksella.