Hoppa till innehåll

Ge respons

Vi strävar efter att ge våra kunder en sakkunnig, kundorienterad, flexibel och personlig service. Vi vill gärna höra din åsikt om våra tjänster, så att vi får veta vad vi har lyckats särskilt bra med eller kan åtgärda eventuella problem och utvecklas ytterligare. Berätta om dina erfarenheter. Det gagnar både dig och oss.

Du kan ge feedback på de laboratorietjänster som tillhandahålls av Fimlab direkt här.

Anvisningar för respons:

  • Du kan ge respons på vård eller tjänster som du själv eller en närstående fått.
  • Om du vill att vi kontaktar dig angående din respons ska du ange dina kontaktuppgifter i formuläret. Du kan också ge respons anonymt.
  • Responskanalen är inte avsedd för känsliga uppgifter om hälsa och social situation. Ange inte din personbeteckning eller andra konfidentiella uppgifter i responsen.
  • I ärenden som gäller vård, medicinska konsultationer eller avbokning av en tid rekommenderar vi att du ringer vår tidsbokning eller kontaktar Digikliniken.
  • Respons är inte en officiell anmärkning eller ett officiellt klagomål. I ärenden som rör anmärkningar, klagomål och patientskador kan du kontakta patient- eller socialombudsmannen (kontaktuppgifter nedan).

Patientombudsman

Patientombudsmannens verksamhet baserar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter (17.8.1992/785).

Patienten har rätt till god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i samband med detta. Patientens vård ska ordnas och patienten ska bemötas så att patientens människovärde, övertygelse eller integritet inte kränks. Lagen betonar också patientens rätt till information och självbestämmande, patientens aktiva deltagande i vården samt minderåriga patienters ställning.

Om det finns oklarheter eller problem med vården eller bemötandet ska man i första hand ta kontakt med personalen vid den behandlande enheten för att reda ut situationen. Om ärendet inte klaras upp genom diskussion har patienten rätt att lämna in ett skriftligt klagomål. En anmärkning kan också göras muntligt om det finns särskilda skäl.

Patientombudsmannens uppgift är att ge råd till patienter i frågor som rör tillämpningen av patientlagen, hjälpa patienter att göra anmärkningar, ge råd till patienter i fråga om andra rättsskydds- och skadeståndsärenden, informera om patientens rättigheter samt i övrigt främja patienternas rättigheter. Det hör inte till patientombudsmannens uppgifter att ta ställning till patientens medicinska vårdbeslut. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om en patientskada har inträffat i vården.

Kontaktuppgifter:

03 819 2504
mån-fre kl. 10–15
e-post: potilasasiamies@phhyky.fi

Tidsbokning kan ordnas via telefon.

Verksamhetsställen:

Mervi Horppu
Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, Keskussairaalankatu 7
Heinola hälsovårdscentral, Torikatu 13

Salla Ritala
Lahti hälsovårdscentral, Harjukatu 48

Farliga situationer

Om det har uppstått en farlig situation i den vård eller den betjäning som du själv eller en närstående fått kan du berätta det här. Ange inte din personbeteckning eller andra konfidentiella uppgifter i formuläret.

Anmärkning

Enligt patientlagen har användare av hälso- och sjukvårdstjänster möjlighet att lämna in en anmärkning om de är missnöjda med den vård de fått eller anser sig ha fått ett dåligt bemötande. Syftet med förfarandet är att utreda patientens ärende med enhetens ledning och avgöra det lokalt mellan de berörda.

Man kan lämna in såväl ett klagomål och en anmärkning som en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen i samma ärende.

I regel ska en anmärkning göras skriftligen genom att fylla i ett anmärkningsformulär. Patientombudsmannen ger råd och hjälp med anmärkningar. Anmärkningen vidarebefordras till Harjun terveys administration.

Patienten har rätt att få ett skriftligt svar på sin anmärkning inom rimlig tid. En anmärkning påverkar inte patientens rätt att lämna in ett klagomål i ärendet till tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvården.

Klagomål

En patient inom hälso- och sjukvård kan anföra en förvaltningsklagan gällande missförhållanden i hälso- och sjukvårdstjänsterna, dåligt bemötande, lagstridigt förfarande hos myndigheter eller försummelser till regionförvaltningsverket, Valvira, riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern i statsrådet. Genom klagomål kan upplevda missförhållanden inom hälso- och sjukvården göras kända för de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården. Rätten att anföra ett klagomål begränsar sig inte till den som berörs av ärendet, utan vem som helst kan anföra ett klagomål.

Om ingen anmärkning har gjorts i klagomålsärendet kan tillsynsmyndigheten överföra ärendet till den berörda verksamhetsenheten för behandling. Detta förutsätter att tillsynsmyndigheten bedömer att det är mest ändamålsenligt att behandla klagomålet som en anmärkning.

Klagomål som gäller över två år gamla ärenden utreds inte utan särskilda skäl. Klagomålet kan anföras skriftligen eller med ett formulär.

Mer information om klagomålsförfarandet:

Klagomål till regionförvaltningsverket
Klagomål till Valvira
Klagomål till riksdagens justitieombudsman
Klagomål till justitiekanslern i statsrådet